Obligativitatea raportării non-financiare de către companii din UE.

Impactul Directivei 2014/95/UE asupra mediului de afaceri din România

Policy Memo 57, Centrul Român pentru Politici Europene (CRPE), Noiembrie 2014

4. Implicaţiile adoptării noii directive la nivelul legislaţiei din România

Primul aspect care trebuie avut în vedere în ceea ce priveşte Directiva 2014/95/UE este faptul că ea modifică Directiva 2013/34/UE, care are drept termen de transpunere în legislaţiile statelor-membre data de 20 iulie 2015 (cfr. Art 53). Acest aspect este extrem de important întrucât, la ora actuală, Ministerul Finanţelor Publice din România se află în plin proces de transpunere a Directivei Contabilităţii astfel încât situaţiile financiare depuse de întreprinderi şi grupurile de întreprinderi pentru exerciţiile financiare care încep de la 1 ianuarie 2016 să respecte cadrul unic astfel instituit. Acest proces nu este facil, presupunând un efort considerabil din punct de vedere tehnic de identificare a întregii legislaţii care are incidenţă în zona Directivei 34, cu toate modificările care vor surveni (i.e., realizarea Tabelului de concordanţă legislativă), şi emiterea acelor acte normative prin care modificările să devină efective. Noua directivă introduce un efort suplimentar de transpunere la nivelul instituţiei abilitate.

Dacă Directiva 34 trebuie să fie transpusă până la 20 iulie 2015, Directiva 95 trebuie să fie transpusă până la 6 decembrie 2016. Acest decalaj de un an de zile oferă Ministerul Finanţelor Publice două variante de abordare a procesului de transpunere: prima presupune transpunerea în două etape succesive a celor două directive, cea de-a doua implică acordarea directivelor şi modificărilor lor. Cea dintâi variantă este mult mai costisitoare atât pentru instituţia care trebuie să pună în acord legislaţia românească cu cele două directive, cât şi pentru subiecţii viitoarelor acte normative, respectiv întreprinderile, dar oferă un calendar mai relaxat celor implicaţi în procesul de acordare a legislaţiei naţionale cu cea europeană. Cea de-a doua variantă presupune un efort suplimentar la nivelul instituţiei amintite pe o perioadă scurtă, şi anume până la 20 iulie 2015.

Transpunerea Directivei 34 nu presupune doar modificarea Codului Fiscal (Legea 571/2003), ci şi a tuturor acelor legi care au încidenţă în aria sa de aplicabilitate. De exemplu, este de aşteptat ca transpunerea ei să conducă la modificări în cazul Legii societăţilor comerciale (Legea nr. 31/1990, republicată), articolele 160, 181, 182 şi 194.

O altă zonă în care vor apărea schimbări este reprezentată de Legea Contabilităţii (Legea nr. 82/1999, republicată). Conform articolului 28, pct. (1), societăţile comerciale, întreprinderile publice, institutele de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste şi “celelalte persoane juridice” (art. 1, pct. (1)), precum şi “subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate” (art. 1, pct.(3)) “au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale, inclusiv în situaţia fuziunii, divizării sau încetării activităţii acestora”.

De asemenea, transpunerea va avea impact asupra Ordinului nr. 79/2014 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

Nu este deloc de neglijat faptul că vor interveni modificări şi în cazul altor documente legislative cu caracter special, aşa cum este cazul cu Legea Bancară (Legea nr. 58/1998, republicată) — se vedea în special articolul 54 – sau Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 109/2011privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Un pas important pe care l-au făcut Consiliul şi Parlamentul European în timpul procesului de co-decizie a fost acela de a introduce o obligaţie pentru Comisia Europeană de a elabora „orientări fără caracter obligatoriu privind metodologia de raportare a informaţiilor nefinanciare, inclusiv indicatori-cheie de performanţă nefinanciară, generali şi sectoriali” (cfr. Art. 2) Aceste „orientări” (guidelines) urmează a fi publicate până la data de 6 decembrie 2016, după ce vor fi consultaţi stakeholderii relevanţi. Din această perspectivă, recomandăm atât autorităţilor române competente – Ministerul Finanţelor Publice, Reprezentanţa Permanentă a României de la Bruxelles –, cât şi reprezentanţilor sectorului privat şi sectorului non-guvernamental să urmărească procesul de consultare ce urmează a fi deschis de Comisia Europeană şi să participe în mod activ cu puncte de vedere argumentate pe baza experienţei româneşti.